Bakgrunn

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet fra
84 000 til 105 500 i 2017. Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne. Fattigdom betyr også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være en konsekvens av fattigdom. Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Ungdom fra lavere sosiale lag mangler i større grad fortrolige venner enn andre, og er også mer utsatt for mobbing. Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. De unge sier selv at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan.

 

Inspire

Inspire er et aktivitetstilbud etter skoletid to timer én dag i uka for alle elever på 5. – 7. trinn. Målet med prosjektet er å skape en trygg arena der elevene opplever mestring, glede og samhold. Målgruppen har ikke tilbud om SFO, så Inspire gir også elevene en god mulighet til å bli bedre kjent med sine medelever på skolen. Vi erfarer at mange barn i hovedmålgruppen, som er barn fra lavinntektsfamilier, ofte er fraværende i organisert fritidsaktivitet. Inspire fremstår derfor som et godt inkluderingstiltak. Tilbudet gis til alle på mellomtrinnet, for å motvirke utenforskap og stigmatisering.

 

Organisering

Rektor orienterer ansatte på skolen, og vektlegger viktigheten av å rekruttere elever fra hovedmålgruppen. Rektor har i samråd med DFL ansvar for å rekruttere en Inspire-koordinator som blir aktivitetsleder. Inspire-koordinator gjennomfører informasjonsmøte med kontaktlærere ved 5. – 7. trinn, og lærerne får i oppgave å informere og motivere sine elever til deltakelse. Elevene sine foresatte mottar informasjonsskriv, og får en gjennomgang av prosjektet på foreldremøte. Dersom skolen opplever at det mangler deltakelse fra elever i hovedmålgruppen, kontaktes foresatte og blir oppfordret til å melde på sitt barn. Påmelding skjer til kontaktlærer. Elever fra mellomtrinnet kan søke om å bli Inspire-ledere for en periode. Inspire-lederne får delansvar for å tilrettelegge og instruere aktivitetene, samt motivere og inkludere sine medelever.

Hver skole får tilsendt en innholdsrik utstyrspakke med tilhørende hefte som beskriver aktivitetene som er tilpasset ulike elevgrupper.

 

Rapportering

Inspire-koordinator ved skolen rapporterer ukentlig aktiviteten inn til prosjektleder. Denne rapporten skal inneholde dato, skolens navn, antall elever på mellomtrinnet, antall påmeldte, antall deltatt, type aktivitet og kommentar om økta.

 

KONTAKTPERSON INSPIRE:

KRISTIN BØRSETH
Prosjektleder
Kristin.Borseth@driveforlife.com
+47 413 18 524

Image