DOKUMENTATION OCH MÄTNING AV EFFEKT

Socialt entreprenörskap

”En social entreprenör är en person som medvetet tar upp ett särskilt socialt problem och etablerar en ny lösning. De drivs av att skapa goda sociala resultat och är engagerade i att organisera verksamheten så att den ger långsiktig nytta och lönsamhet.” 

(Greve Leiner, Katinka: ferd.no)

 

En social entreprenör är en person som upptäckt ett specifikt problem i samhället – och kommit fram till en lösning! Drive for life utvecklades av Knut Ove Børseth medans han var aktiv i Rallycross 2009.

Knut Ove märkte att ungdomar som inte hade någonstans att vara på sin fritid kom till honom och ville vara del av hans team. Det kändes naturligt att bjuda in dem, ge dem uppgifter och få med dem i hans Rallycross team. Allt det här tände en gnista hos ungdomarna och de växte som människor. Nästan alla ungdomar som sökt upp Knut Ove visade sig också ha stora utmaningar i livet och många av dem riskerade att hamna i utanförskap som inte rätt hanterade kunde utvecklas negativt längre fram i livet. Den ”nya” lösningen som kom att bli kärnan i Drive for life var att på ett systematiskt sätt fånga upp dessa ungdomar och utforma anpassade och meningsfulla aktiviteter som gjorde det möjligt att följa deras utveckling över tid.

 

Bakom ett socialt entreprenörskap finns alltid en social entreprenör. Men hur är det med organisationen?

Ett socialt entreprenörskap befinner sig mellan traditionella ideella verksamheter och kommersiella företag. Drive for life löser ett samhällsproblem och bygger på att vi säljer en anpassad produkt (klubben) till allmänheten (primärt). Någon måste köpa tjänsten och ju fler klubbar vi säljer in och driver desto fler barn och ungdomar kan vi hjälpa. Drive for life är registrerat som ett aktiebolag med en ideell bolagsordning vilket innebär att eventuell vinst alltid återinvesteras i verksamheten.

 

Vårt mål

Drive for life vill ge barn och unga bättre motivation i livet. Ge inspiration och tro på dem själva och deras framtid. Vi vill dela med oss av grundläggande kunskaper och utveckla den sociala kompetensen så att ungdomarna själva kan bygga ett meningsfullt liv. På så sätt förebygger vår verksamhet skolk och avhopp från skolan och säkerställer att fler i målgruppen får chans att bli trygga i vuxen ålder. Ända sedan starten har systematik och dokumentation haft en tydlig och viktig roll i Drive for life. Vi dokumenterar ständigt vårt arbete på flera sätt och av flera anledningar. Det är så vi kan visa att vårt koncept påverkar samhället i positiv riktning.

 

Mätning av effekt

Vi är bra på att visa på samhällsnyttan av vår verksamhet. Och vi är stolta över resultaten!

Genom att mäta effekten visar vi att Drive for life bidrar till ett värdeskapande i samhället som annars inte hade ägt rum. Alla våra deltagare ökar sin kompetensnivå och kommer i arbete i mycket större utsträckning än den referensgrupp som inte deltar i Drive for lifes verksamhet. Det innebär såklart en stor besparing för samhället.

Alla nya deltagare i Drive for life får svara på en så kallad Nollpunktsundersökning första klubbkvällen. Den ligger sedan till grund när man utvärderar deltagaren efter ett år då aktiviteten är klar. Samtliga deltagare går även igenom en efterstudie tre och fem år efter att medverkan i klubben avslutats. Genom att jämföra nollpunktundersökningen med efterstudien kan vi visa på hur Drive for life påverkat våra deltagare. Vi jämför också våra deltagare med ungdomar som har erfarenhet av socialtjänst och andra omsorgsaktiviteter.

Baserat på dessa undersökningar får vi fram följande resultat:

  • 87% av alla ungdomar som deltar i Drive for lifes verksamhet går minst 1 år längre i skolan
  • ungdomar som har haft stora utmaningar med att komma till skolan har efter tre år helt slutat med att skolka.

Det Norske Veritas (DNV) hjälper oss att dokumentera samhällsnyttan och gör alla beräkningar som visar vad Drive for life betyder för samhället genom verktyget SEMI (Social Entreprenour Measurment Insight)

Av de här resultaten kan vi därför dra slutsatsen av Drife for life år 2017 bidrog med mer än 500 MSEK i samhällsnytta. I slutet av 2018 är målet att denna siffra ska vara en miljard.

 

Dokumentation

 

Grunden för våra goda resultat sätts i vårt dagliga arbete ute i klubbarna. Men vi dokumenterar också framstegen hos deltagarna på ett annat sätt. I samband med att ungdomarna börjar hos oss ber vi om tillstånd att inhämta information från exempelvis skolan och föräldrar.

Baserat på informationen utformas en individuell plan (IP) som beskriver specifika mål för varje enskild deltagare. Detta arbete, som våra egna pedagogik- och metodansvariga står för, lägger grunden för den löpande rapporteringen.

Efter att varje klubbkväll är slut och deltagarna åkt hem dokumenterar teamchef och teamvägledare kvällen via det digitala verktyget Its learning. En kort rapport skrivs om vad som hänt under kvällen, vilket tema den hade och vilka som var närvarande. Det här arbetet är extremt viktigt eftersom de ligger till grund för både månadsrapporten och årsrapporten som skickas till kommunens kontaktpersoner.

Rapporterna visar tjänsteköparen vad som sker på klubbkvällarna men framför allt utvecklingen hos varje deltagare.

 

 

Länk till rapport över samhällsnytta

Image